hét szentjei 2018

 

2018

 

 

 Február 17.

Szombat

A szervita rend 7 szent alapítójának ünnepe

Képtalálat a következőre: „a szervita rend hét szent alapítója”

 

Február 17-én, szombaton, a szervita rend hét alapítójának ünnepe. A rendet XI. Be-nedek pápa 1304-ben hagyta jóvá. A hét rendalapítóról, akiket 1888-ban XIII. Leó pápa avatott szentté, minden év február 17-én emlékezik meg az egyház. Női ága is született a rendnek, amelyet 1332-ben Falconieri Szent Julianna alapított.

A történelmi Magyarország területén a XVII. század közepén először a nyugat-magyarországi Lorettonban építettek kolostort a szerviták (a település ma Burgenlandban keresett Mária-búcsújáróhely), majd 1689-ben Pesten és Egerben alapítottak házat. 1928-tól ők gondozták a máriaremetei, tíz évvel később pedig a makkosmáriai kegytemplomot. Makón fiúinternátust vezettek, lelkipásztori szolgálatot teljesítettek a csatkai kegyhelyen, egészen a szerzetesrendek 1950-ben történt feloszlatásáig.

 

Február 19.

Hétfő

Szent Zsuzsanna

 

 

Február 19-én, hétfőn, az ószövetségi Zsuzsanna ünnepe. Ő a megvádolt asszony, akit a kéjsóvár szemek el akartak pusztítani, mert nem akart kedvükben járni. Ám Isten Dániel próféta közbenjárására megmentette őt és a hamis vádlókat érte a büntetés.


Február 21.

Szerda

Damjáni Szent Péter

 

Képtalálat a következőre: „damjáni szent péter”

Február 21-én, szerdán Damjáni Szent Péter ünnepe. A XI. században élt Damiáni Péter (Pietro Damiani vagy Petrus Damianus) monasztikus szerzetesként, a pápa tanácsadójaként és követeként Jézusról, Isten Fiáról tanúskodott. A kamalduli bencés szigorú, önsanyargató életet élt. IX. István pápa ostiai püspökké és bíborossá tette. Páratlan felkészültségű tudós volt; hitszónokként lángoló beszédeiről vált híressé. Fáradhatatlan egyházhű emberként főszerepet vállalt a korabeli pápák által megkezdett reformban.

 „Ó, boldog Kereszt,

téged tisztel, téged hirdet és téged magasztal

a pátriárkák hite, a próféták jövendölése,

az apostolok ítélkező tanácsa,

a vértanúk győzedelmes serege

és az összes szentek sokasága”

(Damiáni Szent Péter)


 Február 22.

Csütörtök

Szent Péter székfoglalása

Kapcsolódó kép

Február 22-én, csütörtök, Szent Péter apostol székfoglalásának ünnepe. Ezt az ünnepet már a IV. századtól kezdődően megünnepelték Rómában, hogy kifejezzék a Szent Péter apostolra alapozott egyház egységét és Krisztus helytartója iránti tiszteletüket és ragaszkodásukat. „Te Péter vagy, azaz kőszik-la, s én erre a sziklára építem Egyházamat, s a pokol hatalma nem vesz erőt rajta.”


 Február 23.

Péntek

Szent Polikárp

 

 Képtalálat a következőre: „szent polikárp”

Február 23-án, péntek, Szent Polikárp ünnepe. Egészen korai idők vértanúja Szent Polikárp, aki az Isten bölcsességét keresve vezette a rábízottakat. Isten segítségét kérjük a mai napon, hogy Polikárp közbenjárására erősítse meg hitünket, és áldj a meg a felkészülésünket a közelgő nagyböjtre.

Polikárp szmirnai püspök, Szent János apostol tanítványa, a keleti Egyház kiemelkedő egyénisége. A húsvét megünneplésével kapcsolatos vita eldöntésére személyesen járt Rómában, Anicét pápánál (151 körül). Fennmaradt a filippiekhez írt levele. Életéről egykorú írók, Szent Ireneus püspök és Tertulliánus írtak. Haláláról hiteles vértanú akták tanúskodnak. 86 éves korában, 155 február 23-án a pogányok bevádolták a prokonzulnál mint “Ázsia tanítómesterét”, és halálát követelték. Máglyahalálra ítélték, de mivel a tűz nem ártott neki, karddal átdöfték. Holttestét megégették, de csontjait összegyűjtötték, és “minthogy drágaköveknél többre becsülték, megfelelő helyen (a kisázsiai Musztafa hegyen) eltemették”. Ott gyülekeztek össze a keresztények “vértanú születésnapját” megünnepelni.

Példaadásának nagyszerűségét magasztalja a szentmise kezdőéneke: Ez az igaz tanú, akinek Krisztus nevéért vérét ontották, nem félt a bírák fenyegető szavától,és elnyerte a mennyei koronát.


 Február 24.

Szombat

Szent Mátyás apostol

Képtalálat a következőre: „szent mátyás”

Február 24-én, szombat, Szent Mátyás apostol ünnepe. Mátyás ott volt Jézus közelében, és az apostolok által kapott meghívást a tanúságtételre. Jézus közelében lenni, megtartani parancsait, egész életre szóló feladat. Ha kitartunk benne, nekünk is alkalmunk nyílik a tanúságtételre.

Az Úr tanítványai közé tartozott, és követte Jézust “János keresztségétől fogva egészen mennybevétele napjáig”. Sorshúzással választották az apostolok közé, Júdás helyébe, hogy “velük együtt tanúskodjék Krisztus föltámadásáról”. Az apostolok szétszéledése után a hagyomány szerint Etiópiában hirdette az evangéliumot. Alexandriai Kelemen őrizte meg egy mondását: “Gyöngítsd önmegtagadással testedet, hogy a lélek a Megfeszítettnek szolgálhasson.” Vértanúságot szenvedett Krisztusért. Szent Ilona császárnő az apostol ereklyéinek egy részét Rómába, másik részét Trierbe vitette.


Járjunk világosságban!

 

Háromszor is próbára tette Jézust a sátán, de mindannyiszor elbukott. Először, mivel tudta, hogy Jézus éhezik, felkeltette vágyát arra, hogy a követ kenyérré változtassa csodatévő erejével. „Ha Isten Fia vagy,…”- meg tudod tenni. Jézus, aki tudta magáról, hogy ő a Fiú, azt is tudta, hogy hatalma van ahhoz is. Mózesre hivatkozva így válaszol a kísértésre: „ Nemcsak kenyérrel él az ember ”. A Messiásnak lelki javakat kell hoznia, és ezt csak áldozattal szerezheti meg.

Másodszor hatalmat és dicsőséget kínált fel a sátán, de ezért hódolatot várt cserébe. Jézus azonban a legfőbb paranccsal válaszolt: „Írva van: Uradat, Istenedet imádd és csak neki szolgálj!” A legfontosabb törvényt sohasem feledhetjük. A gazdagságot, mely megkeményíti a szívet és önzővé teszi az embert, ha elfogadjuk, akkor egyéni, földi érdekeinket tartjuk csak szem előtt. Jézus mindezt elutasítja, ő csak az Atya akaratát követi, és elutasított mindent, ami az Atya iránti hódolatot akadályozta volna.

A harmadik kísértés bevezetőjekor újra elhangzik a sátán szájából a mondat: „Ha Isten Fia vagy…” vesd le magad a templom párkányáról. Mert ha túléled, a csoda láttán mindenki hinni fog neked, te kerülhetsz a figyelem középpontjába, mindenki elismeri elsőségedet. Ki ne akart volna életének bizonyos helyzeteiben a középpontba kerülni, ki ne akart volna több figyelmet, odaadást? Jézus mégis, most is a nehezebb utat választotta, az Úrba vetett bizalomra hivatkozva válaszolta: „Ne kísértsd Uradat, Istenedet!” Emberi természetével nyilvánvalóan érezte, hogy jó, ha szeretik, de nem esett ennek bűvkörébe. Ez minket is ráébreszthet arra, hogy ne a mások véleménye, határozzon meg bennünket, hanem az Atya irántunk való szeretete.

Az ördögi terv tehát megbukott. Egy időre továbbállt, de tudjuk, később a farizeusok gyűlöletében, mely ördögi méreteket öltött, újra és újra megjelent.

Kapcsolódó kép

Képtalálat a következőre: „betegek világnapja”

 Beteg voltam és meglátogattatok.

Éheztem és ennem adtatok.


Uram, Jézus,
imádlak és hálát adok a hitért, amelyet a keresztségben ajándékoztál nekem.
Te az emberré lett Istenfia vagy, Te a Megváltó Messiás vagy.
Ebben a percben Péterrel akarom mondani: „Nem adatott az ég alatt más név, amelyben üdvözülhetnénk.”

Befogadlak, Úrjézus, a szívembe és az életembe:
azt akarom, hogy Te légy föltétlen Ura.
Bocsásd meg bűneimet, ahogy megbocsátottad
az evangéliumi béna ember bűneit.
Tisztíts meg isteni Véreddel!

Lábaid elé helyezem szenvedésem és betegségem.
Gyógyíts meg, Uram, dicsőséges Sebhelyeid ereje által,
Kereszted által, drágalátos Véred által!
Te vagy a Jó Pásztor, én pedig aklod egyik báránya: könyörülj rajtam!
Te az a Jézus vagy, aki azt mondotta: „Kérjetek és kaptok.
Uram, Galilea népe eljött, hogy lábaid elé helyezze betegeit, és Te meggyógyítottad őket.

Te mindig ugyanaz vagy, mindig ugyanaz a hatalmad.
Hiszem, hogy meg tudsz gyógyítani engem, mert ugyanúgy együtt érzel velem,
mint azokkal a betegekkel, akikkel találkoztál, mert Te vagy a Feltámadás és az Élet.

Hála, Jézus, mindazért, amit tenni fogsz: elfogadom szereteted rám vonatkozó tervét.
Hiszem, hogy kinyilvánítod számomra dicsőségedet.
Még mielőtt tudnám, hogyan fogsz közbelépni, hálát adok neked és dicsérlek téged. Ámen.

Add, hogy újra békére és örömre találjak, annak biztos tudatában,
hogy Te vagy a feltámadás és az élet. Tégy engem a Te feltámadásod,
a bűn és a halál fölött aratott győzelmed, a Te közöttünk lévő,
élő jelenléted hiteles tanújává. Ámen.


CSALÁDOMÉRT KÖNYÖRGÖM HOZZÁD

 

Jézus, Uram, barátom; ma a családomért akarok könyörögni Hozzád.
Betegségem sok mindent megváltoztatott: gondterheltnek látom szeretteimet,
annak ellenére, hogy igyekeznek derűsnek látszani; kénytelenek megosztani idejüket munkájuk, a mindennapok gondjai
és a rám fordított gondoskodás között.

Szenvednek – tudatában vagyok ennek; néha elveszítik türelmüket – megértem őket;
máskor észreveszem, hogy alábbhagy reménységük.

Ó, Uram, hálát adok neked a családomért! Hány betegnek nincsen!
Uram, értük könyörgök! Adj mindegyiküknek erőt, derűt, békességet, reményt.

Fizess meg nekik, a Te szereteteddel, mindazért, amit értem tesznek.
Bárcsak tehetném, hogy megláthassanak Téged bennem, Téged, aki szenvedsz
és együttérzésre van szükséged!

Uram, a családomért könyörgök hozzád:
áldd meg, egyesítsd, növeld őket a szeretetben;
add, hogy napról napra jobban megismerhessenek Téged,
hogy a Te sugallatod vezesse cselekedeteiket és egész életüket. Ámen.


  

Képtalálat a következőre: „nagyböjt 1. vasárnapja b év”

Szakítsd szét rabságod bilincseit és kötelékeit!


Képtalálat a következőre: „nagyböjt 1. vasárnapja b év”

Krisztus keresztje a mi menedékünk.


Képtalálat a következőre: „csillogó keresztfa”

Krisztus keresztje uralkodik a világon.

Kapcsolódó kép

 


Kapcsolódó kép