Hírmondó

 

Hírek a plébánia életéből

2018. április 8-15.

 

 

Irgalmasság vasárnapja

B ÉV

 EVANGÉLIUM Jn 20, 19-31

A ,,békesség nektek” köszöntés jelezni akarja, hogy a kereszthalál és a feltámadás meghozta a kiengesztelődést. Pál apostol később azt mondja majd, hogy Jézus az ellenünk szóló vádlevelet felszögezte a fára (Kol 2, 14). Jézus az Egyházra is ráruházta a bűnbocsátó hatalmat. Ezzel megadta a lehetőséget, hogy minden zsákutca után újra kezdhessük életünket. Ezek az adományok a későbbi hívőkre is vonatkoznak, tehát ők sem lesznek rosszabb helyzetben, mint a szemtanúk. Az apostolok és az Egyház tanúskodása őket is meggyőzi az igazságról.


Kapcsolódó kép

Amikor a hét első napján (Húsvétvasárnap) beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett és így szólt hozzájuk: ,,Békesség nektek!” Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat.
Jézus megismételte: ,,Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket.” E szavak után rájuk lehelt, és így folytatta: ,,Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot.”
A tizenkettő közül az egyik, Tamás, vagy melléknevén Iker, nem volt velük, amikor Jézus megjelent nekik. Később a tanítványok elmondták neki: ,,Láttuk az Urat.” De ő így szólt: ,,Hacsak nem látom kezén a szegek nyomát, ha nem érintem ujjaimat a szegek helyéhez, és nem tapintom meg kezemmel oldalát, én nem hiszem!”
Nyolc nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok. Tamás is ott volt velük. Ekkor újra megjelent Jézus, bár az ajtó zárva volt. Belépett és köszöntötte őket: ,,Békesség nektek!” Tamásnak pedig ezt mondta: ,,Nyújtsd ide az ujjadat és nézd a kezemet! Nyújtsd ki a kezedet és érintsd meg oldalamat! Ne légy hitetlen, hanem hívő!” Tamás így válaszolt: ,,Én Uram, én Istenem?” Jézus ezt mondta neki: ,,Most már hiszel, Tamás, mert láttál engem. Boldogok, akik nem láttak, és mégis hisznek!”
Jézus még sok más csodajelet is művelt tanítványai szeme láttára, de azok nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezeket viszont megírták, hogy higgyétek: Jézus a Messiás, az Isten Fia, és hogy a hit által életetek legyen benne.

Kapcsolódó kép

Plébánia hírei

 

Kiskanizsai templom


 

Brenner János boldoggá avatása

Brenner János, vértanú, boldoggá avatására 2018. május 1-én kerül sor Szombathelyen. Ha igény van rá, akkor buszt indítunk, ha nem, akkor személygépkocsival vagy vonattal lehet elutazni Szombathelyre.

Elsőáldozás és bérmálás időpontja

Az idei elsőáldozás és bérmálás időpontjai:

Bérmálás:    Május:   6-án  du. 4 órakor

Elsőáldozás: Május: 21-én, Pünkösdhétfőn, de. 9 órakor

Egyházmegyei zarándoklat

Egyházmegyei zarándoklatra május 12-én, szombaton, kerülne sor Ludbregbe és Marija Bistricára a püspök atya vezetésével. Kérem, jelentkezzenek, hogy jelenteni tudjuk a püspökségnek.

Egyházmegyei ünnepség

Az idén lesz 25 éve, hogy megalakult a Kaposvári Püspökség. Ebből az alkalomból ünnepséget szervez a püspökség május 26-ra (szombat), melyre szeretettel hívják a papságot és az egyházközség képviselőtestületét.

Képtalálat a következőre: „elválasztó diszek”

Az Isteni Irgalmasság vasárnapja:

A mai vasárnap (április 8) az Isteni Irgalmasság vasárnapja. II. János Pál pápa14 évvel ezelőtt, 2000-ben Szent Fausztina nővér közlései nyomán rendelte el az ünnepet.

Délután 5 órakor Isteni Irgalmasság imaórát tartunk templomunkban.  Az imát az Isteni Irgalmasság vesperásával (esti ima) kezdjük.

Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe

Holnap,  április 9-én ünnepeljük a Gyümölcsoltó Boldogassony ünnepét. Misék azonban csak reggel ½ 7 és 7 órakor lesznek.

Olvasókör és Szent Mónika Kör

Április 10-én, kedden, kivételesen az Olvasókört és a Szent Mónika Kört egy időpontban tartjuk este 6 órakor a Közösségi Házban.

Ferences Imaest

Április 20-án, pénteken tartjuk az Angyalos Boldogasszony Ferences Imaestet a Közösségi Házban este 6 órakor.

Kérjük, támogassa egyházunkat!

Személyi jövedelemadójának 1%-át ajánlja fel a Magyar Katolikus Egyháznak. Ezzel segítheti az ifjúság nevelését, papnövendékeink ellátását, templomaink fenntartását, rászorulók segítését.

A kedvezményezett technikai száma: 0011

A kedvezményezett neve: Magyar Katolikus Egyház

Teljes búcsú

Az Irgalmasság Vasárnapján az Apostoli Penitenciára 2002. jún. 29-én kelt dekrétuma szerint teljes búcsú nyerhető a szokásos feltételekkel.

 

Húsvéti üzenet

Krisztus feltámadt halottaiból, halállal legyőzte a halált és a sírban lévőknek életet ajándékozott.

  
Képtalálat a következőre: „irgalmasság vasárnapja”

Irgalmasságom minden emberre kiárad.

 

Képtalálat a következőre: „húsvétvasárnap”

Drága jó Istenem! A húsvét és a feltámadás áldott ünnepének boldog öröme tölti be az egész szívemet. Sok szürke hétköznap gondja és baja között ez a tudat volt mindig az a szalmaszál, amibe belekapaszkodtam. Te drága Jézusom, nem maradtál a sírban és ez biztosíték volt nekem, hogy azóta is, ígéreted szerint velem vagy. Megnyugtató erő árad ebből a tudatból, mert kétségek és gondok között sokszor éreztem a Te megtartó és szabadító oltalmadat. Húsvét ünnepének áldott reggele azt jelenti nekem, hogy megerősödik a hitem.

TISZTA FORRÁS

 Csendes percek Istennel
Kapcsolódó kép

 

Minden ige már betellett.

Az elgördült szikla mellett

Két fehér angyal lebeg.

 

És felelvén egy a másnak,

Énekelnek és hárfáznak

Szép angyali éneket.

 

„Jaj, hogy hullott drága vére

Gethsemáne friss füvére!

Keresztények sírjatok!”

 

„Szél a felhőt szerte fújja.

Él a Krisztus! Allelúja!

Emberek! Feltámadott!”

 

„Véres ajkán ostoroknak

Izzó gyöngyszemek csorognak,

Forró vére földre hull.”

 

„Fényben fürdik fönn a Tábor,

Zeng az ég és zúg a távol:

Fényes felhőn száll az Úr.”

 

„Vérzi főjét ráfonódva

Sebző tüskék szörnyű csókja.

Szánjátok meg, emberek!”

 

„Szeretetét ránklehelte:

Ég a Pünkösd izzó Lelke,

Zúgnak élő nagy szelek.”

 

„Nézd a véres nagy keresztet!

Jaj, sebes két térde reszket,

Jaj, le kell roskadnia.”

 

„Rózsaszínű fellegekben

A mosolygó mennybe lebben

Asszonyunk szűz Mária.”

 

„Föld megindul, holt megéled.

Jaj, kereszten függ az élet!

Minden elvégeztetett.”

 

„Énekelnek allelúját,

Boldogasszony koszorúját

Szép angyali seregek.”

 

Így dalolt az angyalének,

És mindenek figyelének,

Fű, fa, virág hallgatott.

Minden hívek koszorúja

Énekelje: Allelúja!

Él az Úr! Feltámadott

/Sík Sándor/

 

A plébániahivatal nyitvatartási rendje:

Hétfőtől – Péntekig

(szerda kivételével)

Szombat

Vasárnap, ünnepnap, és szerda

Délelőtt

9-14 óra

9 – 12 óra

(Nyár folyamán zárva)

Zárva

Délután

Zárva

Zárva

Zárva

Sürgős betegellátás bármikor!

Telefonszámok:

06 – 93/789 – 046

06 – 30/470-1916

 Képtalálat a következőre: „angyalok imák”

Az Eucharisztikus Kongresszus imája

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet, 
hogy az önmagát értünk feláldozó 
és az Oltáriszentségben
velünk levő Krisztust felismerjük 
és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk, 
barátunk és táplálékunk,
orvosunk és békességünk. 
Adj bátorságot, 
hogy az ő erejét és örömét 
elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje 
és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése 
egész hívő közösségünk, 
fővárosunk, népünk, 
Európa és a világ 
lelki megújulására szolgáljon! 
Ámen.

 

  

Képtalálat a következőre: „imáról”

 Tartsd meg Isten szent atyánkat, Krisztusnak helytartóját!

 


Kapcsolódó kép